Σωματίδια (PM)

Υλικά σε στερεή ή υγρή φάση που μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Πηγές στο περιβάλλον

Επιδράσεις

Οι επιδράσεις στην υγεία εξαρτώνται πολύ από το μέγεθος των σωματιδίων και τη σύσταση τους. Όσο μικρότερα σε μέγεθος είναι τα σωματίδια τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Γενικά, σωματίδια με μέγεθος (δηλ. διάμετρο) πάνω από 10 μm δεν εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα. Τα μικρότερα από 10 μm σωματίδια (γνωστά και ως PM10, των οποίων οι τιμές συγκεντρώσεων δίνονται στο AIRTHESS), επηρεάζουν την αναπνοή και προκαλούν ασθένειες στο αναπνευστικό σύστημα. Ομάδες υψηλού κινδύνου αποτελούν κυρίως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και άτομα που πάσχουν από άσθμα. Αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια προκαλούν επίσης φθορές στα υλικά και μειώνουν την ορατότητα. Επηρεάζουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας συνεισφέροντας στη δημιουργία νεφών ως πυρήνες συμπύκνωσης, και επιδρούν στo κλίμα μεταβάλλοντας το ισοζύγιο ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα.