Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία

Στη βάση των υφιστάμενων κοινοτικών οδηγιών, οι πολίτες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θα περιγράφουν επαρκώς την τρέχουσα ποιότητα αέρα, θα τους παρέχουν συμβουλές (βάσει σχετικών προβλέψεων, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες) και θα τους ενημερώνουν σε σχέση με μέτρα και δράσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης καθώς και για πρωτοβουλίες και μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές για να αντιμετωπίσουν τα σχετικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η έννοια κλειδί για κάθε μία από τις ενέργειες αυτές είναι η περιβαλλοντική πληροφορία: απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα υλοποίησης περιβαλλοντικών πολιτικών αποτελεί η ενημέρωση όχι μόνο των ειδικών και των αποφασιζόντων, αλλά κυρίως των πολιτών. Και αυτό, διότι έχει καταστεί σαφές πως μόνο ένας ενημερωμένος πολίτης δύναται να συνεισφέρει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών.

Επιστροφή